Naslovnica BIH Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta za 2015. godinu

Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta za 2015. godinu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Ministrarstvo kulture i sporta KS je objavilo Javni poziv za predlaganje projekata kulture i sporta radi finansiranja za 2015.godinu.

A) KULTURA

1. Pravo prijave imaju pravna i fizička lica, a posebno:
1. Udruženja, fondacije, organizacije pojedinci, umjetnici i kulturni stvaraoci.
2. Opći kriteriji:
2.1. registracija udruženja, fondacije ili organizacije za dodjelu sredstava, odnosno matični broj
za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci,
2.2. realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1. koji su od interesa za građane Kantona
ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,
2.3. ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi,
2.4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
2.5. finansijski plan za tekuću godinu,
2.6. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni
izvještaj za prethodnu godinu),
2.7. finansijski izvještaj KOMPLETNOG PROJEKTA o utrošku sredstava odobrenih u
prethodnoj godini, UKLJUČUJUĆI I SREDSTVA MKS.
2.8. organiziranost i broj članova udruženja,
2.9. broj lica koji učestvuju u realizaciji projekta,
2.10.specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,
2.11.rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno
broj korisnika obuhvaćenih projektom.
3. Posebni kriteriji:
3.1. podsticanje stvaralaštva u oblasti kulture,
3.2. uključenje što većeg broja omladine u oblast kulturnoumjetničkog amaterizma
3.3. doprinos ukupnom razvoju kulture,
3.4. afirmacija kulturnog naslijeđa,
3.5. podrška mladim kulturnim stvaraocima,
3.6. podsticaj i afirmacija kulturnog, historijskog, graditeljskog odnosno materijalnog i
nematerijalnog naslijeđa nacionalnih manjina,
3.7. podsticaj uspostavljanju i jačanju međusobne komunikacije u oblasti kulture i kulturnog
naslijeđa među nevladinim organizacijama i institucijama raznih nivoa odlučivanja i/ili
raznih segmenata djelovanja u ovoj oblasti i/ili međukantonalnu saradnju u navedenim
oblastima,
3.8. ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
3.9. kvalitet programa ili projekata, potvrđen status i značaj,
3.10.doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta,
3.11. interes kulturne javnosti,
3.12. funkcionalna i ekonomska opravdanost,
3.13. afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva,
3.14. broj učesnika i širina prostora djelovanja,
3.15. održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa i programi i projekti koji
svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine u kojoj se realizira,
3.16. nastavak realizacije započetih projekata,
3.17. projekti i programi koji su profilirani na stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz svih
oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva od značaja za Kanton Sarajevo, Federaciju
BiH i BiH,
3.18. programi i projekti koji čuvaju i promovišu tradiciju i kulturu naroda u Bosni i
Hercegovini iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
3.19. programi i projekti koji potiču i obogaćuju umjetničko stvaralaštvo,
3.20. programi i projekti koji promovišu kvalitetnu i novu inicijativu za obogaćivanje
kulturnih sadržaja u pojedinim sredinama.
4. Potrebna dokumentacija:
4.1. Popunjen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta kulture,
4.2. Rješenje o registraciji – ne starije od šest (6) mjeseci ,
4.3.1. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj za pravno lice i transakcijski račun u
poslovnoj banci,
4.3.2. Matični broj za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci,
4.4. Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje
za dodjelu sredstava,
4.5. Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
4.6. Finansijski plan za tekuću godinu,
4.7. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
4.8. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika),
4.9. Tekstualni i finansijski izvještaj za projekte odobrene u prethodnoj godini,
4.10. Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor ) na kojoj je usvojen
Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,
4.11. Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne poreske uprave za prethodnu
godinu;
4.12.Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno
broj korisnika obuhvaćenih projektom:
4.13. Uz projekte izdavačke djelatnosti potrebno je dostaviti jednu relevantnu recenziju.
5. Napomene:
5.1.Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod
nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje.
5.2.Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i
finansijski izvještaj manifestacije o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj, 2014-oj,
godini, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata po ovom Javnom
pozivu.

B) SPORT

1. Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata sporta imaju organizacije u
sportu iz člana 8. Zakona o sportu:
1.1. klub,
1.2. sportsko društvo,
1.3. udruženje sportskih klubova – sportski savez,
1.4. organizacije za podršku sportu,
1.5. druga pravna lica sa projektom iz sporta.
2. Opći kriteriji:
2.1. registracija pravnog lica iz tačke 1. za dodjelu sredstava,
2.2. realizacija projekata podnosioca zahtjeva iz tačke 1. koji su od interesa za građane Kantona ili
doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,
2.3. ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje podnosilac zahtjeva predlaže i sprovodi,
2.4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
2.5. finansijski plan za tekuću godinu,
2.6. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za
prethodnu godinu),
2.7. finansijski izvještaj KOMPLETNOG PROJEKTA o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj
godini, UKLJUČUJUĆI I SREDSTVA MKS.
2.8. organiziranost i broj članova udruženja,
2.9. broj lica koji učestvuju u realizaciji projekta,
2.10. specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,
2.11. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno
broj korisnika obuhvaćenih projektom.
2.12. najbolji ostvareni sportski rezultat u prethodnoj takmičarskoj godini potvrđen od strane strukovnog
Saveza.
3. Posebni kriteriji:
3.1. podrška razvoju sporta,
3.2. aktivnost i uključivanje što većeg broja lica sa invaliditetom u rad udruženja.
4. Potrebna dokumentacija:
4.1. Popunjen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta sporta,
4.2. Rješenje o registraciji – ne starije od šest (6) mjeseci,
4.3. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj za pravno lice i transakcijski račun u
poslovnoj banci,
4.4. Potvrdu Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih
organizacija
4.5. Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za dodjelu
sredstava,
4.6. Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,
4.7. Finansijski plan za tekuću godinu,
4.8. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
4.9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika),
4.10.Tekstualni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj, 2014-oj,
godini,
4.11. Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (Skupština, Upravni odbor ) na kojoj je usvojen
Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prethodnu godinu,
4.12. Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu,
2.13. Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno
broj korisnika obuhvaćenih projektom.
2.14. Najbolji ostvareni sportski rezultat u prethodnoj takmičarskoj godini potvrđen od strane strukovnog
Saveza.
5. Napomene:
5.1.Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog
organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje.
5.2.Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i
finansijski izvještaj manifestacije o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj, 2014 –oj. godini ne
mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata po ovom Javnom pozivu.
A/B – ZAJEDNIČKE ODREDBE
6. Postupak podnošenja prijava:
6.1.Kriteriji, Prijava i obrasci za učešće u Javnom pozivu za sufinansiranje projekata kulture i sporta
sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2015. godinu objavljeni su i na web –
stranici: www.ks.gov.ba, a može se i lično preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo –
recepcija, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1.
6.2.Popunjena Prijava sa pratećom dokumentacijom za sufinansiranje projekata kulture ili sporta
sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo može se predati lično na Protokol
Kantona Sarajevo (soba 2) ili putem pošte na adresu Ministarstvo kulture i sporta – sa naznakom:
“Sektor kulture” ili “Sektor sporta”, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000 Sarajevo.
6.3. Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava 30 dana od dana objavljivanja u Dnevnom
avazu, Oslobođenju i na Web stranici Ministarstva kulture i sporta.
6.4.Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti razmatrane. Prijave za vanredne, važne projekte će se
primati i razmatrati i nakon predviđenog roka Javnog poziva, a u granicama raspoloživih sredstava.
6.5.Primaoci finansijske podrške koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za realizaciju odobrenih projekata u prethodnoj, 2014-oj, godini ne mogu biti prihvaćeni za sufinasniranje projekata u 2015. godini. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo