Naslovnica OGLASI ZA POSAO Zavičajni muzej Visoko: Javni oglas za posao

Zavičajni muzej Visoko: Javni oglas za posao

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Zavičajni muzej iz Visokog raspisao je javni oglas, odnosno konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos – Kustos I – 1 (jedan) izvršilac, na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do prestanka mandata direktorice Muzeja, a najduže do 01.09.2025. godine.

I  OPIS POSLOVA

Radno mjesto: Kustos I,  Profesor historije, Historičar

Obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja poslove iz djelatnosti Muzeja na istraživanju, prikupljanju, obradi, čuvanju, zaštiti, proučavanju, izlaganju muzejskog materijala iz oblasti historije, obuhvatajući sve historijske periode;
 • vodi zbirke za koje je zadužen po nalogu direktora i odgovoran je za njih;
 • radi na terenu na terenskim iskopavanjima i istraživanjima;
 • učestvuje u otkupu muzejskog materijala na kojem radi i odnosi se na sve historijske periode;
 • preporučuje stručnoj komisiji, direktoru, odnosno Upravnom odboru predmete za otpis;
 • učestvuje u postavljanju stalnih, povremenih i pokretnih izložbi kao pri izradi legendivodiča i prospekata za pojedine izložbe;
 • radi na sređivanju i popunjavanju sistematskih zbirki na kojim radi;
 • vodi evidenciju o privremeno ustupljenom materijalu;
 • vrši nadzor nad obradom (prepariranjem, konzerviranjem-restauriranjem) predmeta i zbirki kojim rukovodi;
 • radi na determinaciji foto-snimaka iz područja svoga rada
 • radi na inventarizaciji i kartotekama zbirki predmeta za koje je zadužen;
 • pruža stručnu pomoć dokumentaristi u radu na dokumentaciji Muzeja;
 • učestvuje u pripremi i publikovanju tekstova o muzejskim zbirkama;
 • objavljuje stručne i naučne radove o rezultatima istraživanja u okviru svog radnog mjesta;
 • radi na proučavanju određenih pojava kod svih naroda i narodnosti na području Ze-do kantona i šire ( historijski razvoj, sve dostupne izvore kao i arhivsku građu);
 • prikuplja i proučava stručnu i naučnu literaturu i komparativni materijal iz svoje oblasti i srodnih naučnih disciplina u vezi sa naučnom stručnom obradom materijala i muzeološkim poslovima koje obavlja na svom radnom mjestu;
 • učestvuje u naučno-stručnim projektima šireg karaktera koje prema svom planu rada izvodi Muzej ili srodne ustanove;
 • učestvuje na stručnim ili naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
 • pravi mjesečne i periodične planove rada, kao i izvještaje rada;
 • učestvuje u izradi godišnjeg plana rada Muzeja, kao i godišnjeg izvještaja;
 • nakon sticanja potrebnih uslova kustos može polagati za višeg kustosa, te za muzejskog savjetnika;
 • učestvuje u radu muzejskih Komisija po potrebi;
 • za svoj rad odgovoran je direktoru;
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje