Naslovnica ILIJAŠ Traže se investitori za izgradnju 25 stambenih objekata u Ilijašu

Traže se investitori za izgradnju 25 stambenih objekata u Ilijašu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općina Ilijaš objavila je javni poziv za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Ilijašu radi izgradnje individualnih stambenih objekata u skladu sa konceptom Regulacionog plana Alića Gaj, prva faza. Prodaja će se vršiti putem licitacije.

Na ovom lokalitetu gradiće se 25 stambenih objekata, a minimalni gabariti objekta su 9,0 x 8,0 m, a maksimalni 12,5 x 11,5 m.

Površina pod objektom je minimalno 72 m2, a maksimalno 140 m2. Što se tiče spratnosti minimalna je P+1 (varijanta sut. + P ), dok je maksimalna sut. + P + S (varijanta P + 2S).

Krov treba biti drveni četverovodni, a pokrov crijep.

Za fasadu se trebaju kombinovati moderni i tradicionalni materijali – drvo i kamen sa termo fasadom i završnim slojem boje u više nijansi od ublaženo bijele i svijetlo pastelnih tonova.

Što se tiče arhitektonskog oblikovanja, poželjna je upotreba jednostavnih – mirnih arhitektonskih linija, primjena tradicionalnih elemenata bosanske arhitekture (doksati, terase,veći broj manjih otvora na fasadi, mušebaci), transformacija savremenih oblika četverovodna krovna konstrukcija koji će u konačnici dati izgled bosanske kuće savremenog stila.

Investitor je dužan obezbijediti u okviru parcela parking prostor za potrebe stanovanja prema kriteriju 1,1 P.M. Za jednu stambenu jedinicu parking za posjetioce, a u okviru objekta garaže za vozila.

Dozvoljena ograda oko parcele je maksimalne visine 1,2 m koja će biti oblikovana primjenom tradicionalnih elemenata bosanske arhitekture.

Na parcelama već postoji vodovodna i kanalizaciona mreža, kao elektroenergetska. Pored toga izvedena je kablovska i telefonska mreža, javna rasvjeta i asfaltni put.

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište opisano u tački iznosi 35,00 KM/1m2 zemljišta.

Naknada za pogodnost i naknada za uređenje građevinskog zemljišta kao i rok plaćanja odredit će se rješenjem u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu idejnog projekta za korisnu površinu planiranog objekta koji će se graditi na novoformiranoj građevinskoj parceli, a u skladu sa važećim propisima.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđaća je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u velikoj sali Općine Ilijaš dana 25.07.2014. godine sa početkom u 9,00 sati.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje je 24.07.2014. godine.

(ekapija.ba)