Naslovnica ILIJAŠ Održana 26.sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana 26.sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U Sali općine Ilijaš održana je 26.sjednica OV Ilijaš.Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Dnevni red ,koji je imao 20 tačaka.Usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m kvadratnog korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2015.godinu koji iznosi 800,00KM.

Početna visina naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta- rente se utvrđuje po zonama u procentu od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine

Usvojena je i Odluka o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš,koja košta 200,00KM po metru kvadratnom .Služba za prostorno uređenje i stambeno –komunalne poslove je predložila ovu cijenu rukovodeći se cijenama koje su nudili izvođaći radova za izgradnju infrastrukture .
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o ustupanju opreme za prikupljanje otpada na korištenje je usvojen ,mada je Alan Šerak(SDP)tražio da se ova tačka povuče sa Dnevnog reda, kako bi se detaljnije definisale prava i obaveze .Međutim ,vijećnici su odlučili da je ostave na Dnevnom redu .Ovom Odlukom daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o ustupanju opreme za prikupljanje otpada na korištenje KJKP”Rad”d.o.o Sarajevo ,koju je općina Ilijaš dobila kao donaciju od Švedske Ambasade U BiH u okviru programa sprovođenja općinskog programa upravljanja čvrstim otpadom u BiH.Prijedlog Odluke je usvojen većinom glasova općinskih vijećnika .
Usvojen je i prijedlog odluke o jedinstvenom matičnom području.Ovom Odlukom određuju se matična područja za koja se vode matične knjige rođenih, umrlih i državljana za naseljena mjesta na teritoriji općine Ilijaš.Po ovom prijedlogu postoje dva matična područja i to :matično područje Ilijaš sa sjedištem u Ilijašu i matično područje Srednje sa sjedištem u Srednjem. Općinsko vijeće Ilijaš je usvojilo i prijedlog Odluke o ustupanju na korištenje zemljišta i objekata planinarskog doma u izgradnji ,Udruženju PD “Bijambare”.na period od 15.godina.

Mahir Dević(SDA) je konstatovao da bi ovakve odluke trebalo donositi na manji vremenski period tj .u vremenu madata vijećnika . Ovom Odlukom Općina Ilijaš i Udruženje Planinarsko društvo “Bijambare” Ilijaš regulišu međusobna prava i obaveze u predmetu ustupanja na korištenje zemljišta i objekta.Udruženje Planinarsko društvo “Bijambare” Ilijaš se obavezuje da će:
-predmetni objekat koji se daje na korištenje, koristiti isključivo u skladu sa namjenom određenom i utvrđenom za planinarski dom, prije svega s ciljem uspostavljanja regionalnog centra za planinarsko-ekološku edukaciju, rekreaciju i odmor djece, omladine i ostalih ljubitelja i simpatizera planinarstva i ekologije.

Na 26.sjednici OV Ilijaš usvojena su i pojedina rješenja iz imovinsko –pravne oblasti.
Prijedlog zaključka koji je podnijela Služba za boračko-invalidsku zaštitu,socijalnu zaštitu i raseljena lica je usvojen .U zaključku stoji da se odobravaju novčana sredstva licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe u iznosu od 30.000 KM.Iznos novčane pomoći mjesečno je 100,00KM ,a sredstva će se uplaćivati na žiro-račune.Vijećnici su jednoglasno podržali ovaj zaključak s tim da se obavezuje nadležna služba da kvartalno ponosi imena onih ,koji će dobivati ovu pomoć.
Na sjednici OV usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2014.godinu. Općinsko vijeće i njegova radna tijela su svoje aktivnosti u protekloj, kao i prethodnih godina, usmjerile na daljnju izgradnju pravnog uređenja u Općini Ilijaš sa
osnovnim ciljem poštivanja ustavnosti i zakonitosti, oblikovanju i usavršavanju normativne regulative, te dosljedno poštivanje i uvezivanje u pravni sistem Kantona Sarajevo i Federacije BiH.Općinsko vijeće je u 2014.godini radilo u redovnim javnim zasjedanjima. Održalo je ukupno 12 sjednica od čega 10 redovnih, jednu tematsku i jednu svečanu sjednicu u važećem sazivu.Također ,usvojen je i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2014.godinu.

(radioilijas.ba)