Naslovnica ILIJAŠ Najava 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Redovna 34. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 31. januara (srijeda) 2024. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 33. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 33. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2023. godinu;
5. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za vremenski period 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine;
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u 2023. godini u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Ilijaš;
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2023. godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju “Godišnjeg plana rada Općine Ilijaš za 2024. godinu”;
9. Prijedlog Zaključka o odobravanju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe;
10. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Ilijaš;
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2023. godinu;
12. Prijedlog Odluke o prenosu u vlasništvo opreme za održavanje, pokretnih prskalica i sportskih rekvizita Javnoj ustanovi “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš” za potrebe Sportsko-rekreativnog centra Banovac;
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini;
15. Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2024. godinu;
16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2024. godinu;
17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2024. godinu;
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu broj:01/1-02-2726-7/19 od 30.12.2019. godine;
19. Prijedlog Odluke o izmjeni podataka od značaja za pravni promet i o izmjenama osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća “Vodostan” d.o.o. Ilijaš;
20. Prijedlog Zaključka o Informaciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama;
21. Prijedlog Etičkog kodeksa Općinskog vijeća Ilijaš.