Naslovnica ILIJAŠ Javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje u...

Javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje u OŠ “Stari Ilijaš”

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u postupku davanja u zakup školskih prostorija, broj: 02-V-649/15, od 20.05.2015. godine, Odluke Školskog odbora o provođenju postupka javnog nadmetanja za zakup školske  kuhinje, broj:  02-VIII-1089/15, od 05.08.2015. godine, JU OŠ »Stari Ilijaš« u Ilijašu objavljuje:

 

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje

 

PREDMET JAVNOG OGLASA

 • Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i zaposlenika Osnovne škole „Stari Ilijaš“ u Ilijašu sendvičima i napitcima.
 • Površina  prostora iznosi  15,95 metara kvadratnih.

DUŽINA TRAJANJA ZAKUPA

 • Dužina trajanja zakupa je do kraja školske 2015/2016. godine,a najkasnije do 15. Juna 2016. godine.

PRAVO UČEŠĆA

 • Imaju sva pravna i fizička lica.
 • Ponudu mogu podnijeti i zajednički  dva ili više fizičkih lica.

 

POSTUPAK IZBORA

 • Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana.
 • Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina), nakon  čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor  o zakupu školske kuhinje.
 • Ako su dvije ili više  ponuda  fizičkih ili pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda  lica sa boljim referencama.
 • Početna cijena zakupnine iznosi 350,00 KM (tristotineipedeset KM) mjesečno.

 

PONUDA TREBA DA SADRŽI:

 • ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje,
 • naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,
 • uredno ovlašćenje za zastupanje,
 • ponuđeni iznos zakupnine,
 • certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove ( HACCP certifikat i sl.).

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 • Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati na adresu:

JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put 151., 71380 Ilijaš

 • Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je  25.08.2015. godine (utorak)
 • Ponude će se javno otvarati u prostorijama  JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš,  ulica Bosanski put br. 151. , dana 26.08.2015. godine (srijeda) u 13:00 sati.
 •  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi punomćnici.
 • U roku od 7 (sedam) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktor škole na prijedlog komisije  će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća i istu dostaviti ostalim ponuđačima koji su učestvovali upostupku.

Javni poziv 1.PDF

Javni poziv 2.PDF

 

Ilijaš, 14.08.2015. godine                                                                                  

Direktor škole: Mahir Dević