Naslovnica OGLASI ZA POSAO Javni oglas za prijem lica s visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje...

Javni oglas za prijem lica s visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas
U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini,  broj 01/2-30-3337/2023 od 27.10.2023. godine, Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa VII stepena stručne spreme u jedinstvenom organu uprave Općine Breza (Sl. glasnik Općine Breza broj: 11/15), te Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa VII stepena stručne spreme u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza broj: 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine, broj: 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine i broj: 01/2-04-3328/2023 od 26.10.2023. godine, a na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik općine Breza“ broj: 07/21), Općina Breza raspisuje sljedeći:
J A V N I   O G L A S
za  prijem lica sa visokom stručnom spremom
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
 Općini Breza u 2023. godini

(1) Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini, kako slijedi:

1. Fakultet društvenog smjera – visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova;
2. Fakultet tehničkog smjera – visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova.

(2) Pravo prijave na Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa imaju lica koja pored općih uslova za prijem državnih službenika utvrđenih u članu 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
a) Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje, i
b) Da nemaju radnog iskustva stečenog nakon sticanja visoke stručne spreme.
(3) Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa izvršit će se komisijski, bodovanjem kandidata na osnovu kriterija propisanih odredbama Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza broj: 01/2-05-2676/15 od 12.10.2015. godine, broj:  01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine, broj: 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine i broj: 01/2-04-3328/2023 od 26.10.2023.godine i to kako slijedi:
a) Ostvareni uspjeh kandidata tokom studija, prosjek ocjena sa studija,
b) Vrijeme trajanja nezaposlenosti kandidata nakon sticanja visoke stručne spreme prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje,
c) Invalidnost kod kandidata od 60% i više,
d) Ostvareni uspjeh kandidata na intervjuu, koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove Javnog oglasa, s ciljem procjene sposobnosti kandidata.
(4) Proceduru po Javnom oglasu provodit će stručna komisija koju će posebnim rješenjem imenovati Općinski načelnik.
(5) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog oglasa dostavljaju se istovremeno sa podnošenjem prijave na Javni oglas, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starijoj od 6 mjeseci), a obuhvataju slijedeće:
a) Prijava na Javni oglas sa kraćom biografijom kandidata,
b) Ovjerena fotokopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi (ukoliko je diploma stečena van države Bosne i Hercegovine ista mora biti nostrificirana u skladu sa zakonom), odnosno fotokopija diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
c) Potvrda ili dokaz o uspjehu kandidata tokom studija, odnosno potvrda ili dokaz o prosjeku ocjena sa studija,
d) Izvod iz matične knjige rođenih,
e) Uvjerenje o državljanstvu,
f) Potvrda o prebivalištu,
g) Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba sa naznakom od kada se nalazi na istoj evidenciji,
h) Ovjerena Izjava da kandidat nema ranije stečenog radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno da ispunjava uslov iz tačke (3) alineja b) Javnog oglasa,
i) Uvjerenje nadležne institucije ili organa o utvrđenom stepenu invalidnosti za kandidate kod kojih je utvrđena invalidnost, i
j) Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
(6) Nakon provođenja konkursne procedure, sa izabranim kandidatima koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove i koji budu ostvarili najveći broj bodova zaključit će se ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci, kojim se regulišu osnovna prava i obaveze lica na stručnom osposobljavanju, naročito vrijeme stručnog osposobljavanja, pravo na naknadu troškova za ishranu, te obavezno osiguranje od povrede na radu ili profesionalne bolesti u skladu sa važećim propisima penzijsko-invalidskog osiguranja, način i postupak provođenja i praćenja stručnog osposobljavanja, kao i druga prava i obaveze.
(7) Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne budu ispunjavali uslove iz Javnog oglasa, neće se uzimati u razmatranje.
(8) Javni oglas bit će objavljen na oficijelnoj internet stranici Općine Breza (www.breza.gov.ba), na oglasnim pločama u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza.
(9)  Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom oglasu je 15 dana, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte, ili lično putem protokola u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza, na adresu:

O P Ć I N A   B R E Z A
Ulica Bogumilska 1
71 370 Breza
Sa naznakom:
„Komisiji za izbor lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2023. godini.“