Naslovnica ILIJAŠ Sutra 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Sutra 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U srijedu, 30.12.2015. godine sa početkom u 10:00 sati, održat će se 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 35. sjednice
3. Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu
5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata – prečišćeni tekst
7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe – prečišćeni tekst
8. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2015/2016. godini
9. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Gornji Kadarići” – Ilijaš
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Mrakovo” – Ilijaš
12. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 362/4 novi premjer)
13. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 362/27 novi premjer)
14. Prijedlog Rješenja o:
a.) razrješenju člana Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima (Muminović Kerim)
b.) izboru člana Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima (Dervišević Nermin)
c.) razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za izbor i imenovanje (Dević Mahir)
15. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:a.) broj: 06/1-31-657/15
b.) broj: 06/1-31-2316/15
c.) broj: 06/1-31-2340/15
d.) broj: 06/1-31-2519/15
e.) broj: 06/1-31-2520/15
f.) broj: 06/1-31-2521/15
g.) broj: 06/1-31-2522/15
h.) broj: 06/1-31-2523/15
i.) broj: 06/1-31-2524/15

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izmjene granice između K.O. Ivančići i K.O. Stomorine
17. Informacija o stanju u stambeno-komunalnoj oblasti, obnovi stambenog fonda i komunalne infrastrukture na području Općine Ilijaš
18. Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama za 2015. godinu