Naslovnica ILIJAŠ Oglas za posao: Nastavnica/nastavnik matematike

Oglas za posao: Nastavnica/nastavnik matematike

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Nastavnica/nastavnik matematike

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:10/2004; 21/2006; 26/2008; 31/2011 i 15/2013), člana 87. Pravila Osnovne škole „Srednje“ Ilijaš, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:3/2013) saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-19819-52-3/15 od 05.02.2016. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-II-186/16 od 15.02.2016. godine, objavljuje

 

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2015/2016. godini za:

 

Nastavnika/nastavnicu matematike ….1 izvršilac, 8 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme do 10.07.2016. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka škole.

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:

1. Obaveznu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

a) diplomu o stečenoj stručnoj spremi

b) izvod iz matične knjige rođenih

c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

2. Dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

b) radnu knjižicu,

c) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,

d) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,

e) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,

f) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,

g) uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,

h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,

i) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,

j) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,

k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 12. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,

l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Po konačnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidati su dužni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, a ostali kandidati svoje dokumente mogu preuzeti lično u prostorijama škole.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu ili lično dostaviti u školu:

JU Osnovna škola „Srednje” Ilijaš, Srednje bb. 71385 Srednje / Prijava na konkurs /

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Ilijaš
Broj pozicija:1
Datum objave:18.02.2016.
Trajanje oglasa:7 dana (ističe 25.02.2016.)