Naslovnica BIH Nastavak 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš 4. jula

Nastavak 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš 4. jula

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Nastavak 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 4. jula 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine;
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Banovac” – Poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu – skraćeni postupak;
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 776/3 K.O. Ilijaš Grad;
7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 777/2 K.O. Ilijaš Grad;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija saobraćajnice u Ljubnićima);
9. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-31-3514/23 od 10.06.2024. godine;
10. Prijedlog Zaključka o ponovonom podnošenju tačaka na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci.