Naslovnica BIH Najava 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Redovna 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 27. decembra (srijeda) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 32. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 3. Izvještaj o realizaciji akata sa 32. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 4. Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu;
 5. Prijedlog Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnje planove realizacije šumskoprivrednih osnova ŠGP “Gornjebosansko” dio i ŠGP “Bistričko” za 2024. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš;
 9. Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2024. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priznanjima Općine Ilijaš;
 11. Prijedlog Odluke o ustupanju na korištenje infrastrukturnih objekata: Antenski stub i kućica na lokaciji Karašnica, Javnoj ustanovi “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika i članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš;
 13. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.706/2 K.O. Ilijaš Grad);
 14. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima neposredne zamjene zemljišta k.č.br. 1910/2 i k.č.br. 817/7 K.O. Nišići;
 15. Informacija Službe civilne zaštite o mjerama zaštite i spašavanja i protivminskim akcijama za 2023. godinu.