Naslovnica IZDVOJENO Na 22. redovnoj sjednici OV Ilijaš usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš u...

Na 22. redovnoj sjednici OV Ilijaš usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš u iznosu od 20.234.550 KM

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U utorak, 29. novembra 2022. godine, održana je 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš uz prisustvo 22 vijećnika. Dnevnim redom je planirano 26 tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić.

Na početku sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine. Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 14.408.233,00 KM ostvarenih prihoda, što je 72 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2022. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 10.314.853,00 KM, što predstavlja 52 posto od planiranih izdataka u Budžetu za 2022. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit na navedeni period u iznosu od 4.093.380,00 KM.

Vijećnici su podržali Zaključak kojim se prihvata Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu. Nacrt Budžeta obrazložio je Nedžad Masnopita šef odsjeka za bužet i trezor Općine Ilijaš. Projicirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijš za 2023. godinu iznose 20.234.550 KM, a što je za 1,75 posto više u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2022. godinu. Struktura planiranih prihoda i primitaka Nacrtom Budžeta za 2023. godinu je sljedeća: porezni prihodi iznose 7.734.750 KM (38,23%), neporezni prihodi 3.727.950 KM (18,42%), prihodi od tekućih transfera 1.112.300 KM (5,50%), prihodi po osnovu donacija 115.000 KM (0,57%), prihodi od kapitalnih transfera 3.860.300 KM (19,08%), kapitalni primici 2.100.000 KM (10,38%), prenesena sredstva 1.584.200 KM (7,83%).

Ukupni projicirani rashodi i izdaci Nacrtom Budžeta za 2023. godinu iznose 19.818.850 KM, što je 1,75 posto više u odnosu na aktuelni plan Budžeta Općine za 2022. godinu. Planirani su izdaci za bruto plaće i naknade u iznosu od 3.014.500 KM (14,90%), izdaci za materijal i usluge 1.903.750 KM (9,41%), tekući transferi 3.449.100 KM (17,05%), kapitalni transferi 7.480.900 KM (36,97%), izdaci za kamate i ostale naknade 12.100 (0,06%), kapitalni izdaci 4.274.200 (21,12%), budžetska rezerva 100.000 (0,49%).

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za narednu godinu stavlja se na javnu raspravu i to objavom putem web stranice Općine Ilijaš, objavom na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Javna rasprava se određuje u trajanju od 15 dana, od 30. novembra do 15. decembra 2022. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedlozi će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 16. decembra 2022. godine, do 12 sati. Primjedbe i prijedlozi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Također, usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine Ilijaš za 2023. godinu i stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra do 15. decembra 2022. godine.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš. Izmjenom se definiše da fizička i pravna lica koja posluju na području mjesne nadležnosti Općine Ilijaš taksu na istaknutu firmu za 2023. godinu plaćaju u visini 40 posto iznosa utvređneog Tarifinim brojem 1.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na oglasnoj ploči Općine Ilijaš i web stranici Općine Ilijaš. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja.
Vijeće je usvojilo Odluku kojom se daje ovlašćenje Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo da preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Ilijaš, kao i druge poslove određene Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo u pogledu zastupanja Općine Ilijaš pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Jednoglasno su usvojeni Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe i Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata. Cijeneći aktuelna inflatorna kretanja i povećanje troškova školovanja Pravilnicima je definisana visina mjesečne stipendije u iznosu od 70,00 KM za učenike u srednjim školama i 130,00 KM za studente na visokoškolskim ustanovama. Također, jednoglasno je usvojen amandman kojim je definisano da će se Posebnom Odlukom općinskog načelnika odobravati zahtjevi kandidata za dodjelu sredstava za pohađanje trećeg ciklusa univerzitetskog studija u trajanju od tri studijske godine sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova, što sa prvim i drugim ciklusom studija ukupno iznosi 480 ECTS studijskih bodova, za sticanje akademske titule i naučnog zvanja Doktor nauka ili Doktor umjetnosti, kao i odbranu doktorske disertacije. Visina sredstava koja se mogu odobriti kandidatima – podnosiocima zahtjeva iznosi 1.500,00 KM za jednu studijsku godinu i 1.500,00 KM za odbranu doktorske disertacije. Zahtjev mogu podnijeti studenti prve, druge i treće godine trećeg ciklusa univerzitetskog studija, kao i studenti kojima je zakazana odbrana doktorske disertacije.

Potom je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama Plana stipendiranja učenika i studenata u stanju socijalne potrebe kojom su planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2022/2023. godinu iznose 53.460,00 KM. Iznos planiran za 44 učenika je 27.720,00 KM i za 22 studenta 25.740,00 KM.

Odlukom o izmjenama Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2022/2023. godini planirana su sredstva za stipendiranja 140 učenika u iznosu od 88.200,00 KM i 177 studenata u iznosu od 207.090,00 KM. Ukupna planirana sredstva iznose 295.290,00 KM.

Potrebnu podršku dobila je Odluka kojom se Javnoj ustanovi “KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” daje bez naknade na korištenje i upravljanje Sportsko – rekreativni centar Banovac u Ilijašu koji se sastoji od glavnog nogometnog terena, terena za nogomet sa umjetnom travom, atletske staze sa borilištima u izgradnji, pomoćnog terena i objekta tribina sa pratećim sadržajima.

Vijeće je podržalo Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo II” Ilijaš i Odluku o provođenju Regulacionog plana “”Apartmansko naselje Mrakovo II” Ilijaš.

Također je usvojen Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Regulacionog plana Apartmansko naselje “Do” Lješevo, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Do” Lješevo i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana Apartmanskog naselja “Do” Lješevo. Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana Apartmansko naselje “Do” Lješevo će biti u periodu od 01. do 15. decembra 2022. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat soba br. 25, a javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Do” Lješevo i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana Apartmanskog naselja “Do” Lješevo održat će se u petak 16. decembra 2022. godine u zgradi Općine Ilijaš, II sprat soba 21 sa početkom u 14:30 sati.

Vijeće je podržalo Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta. Također i Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta, kojom se daje saglasnost općinskom načelniku za raspisivanje Javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi gradnje slobodnostojećeg poslovnog objekta na lokalitetu Stari Ilijaš u obuhvatu Regulacionog plana “Stari Ilijaš”.

Usvojena je i Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Potom i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izmještanju postojeće nadzemne niskonaponske mreže TP “Kadarići” i izgradnja nove niskonaponske mreže u naselju Kadarići od strane JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta.

Vijećnici su podržali Odluku kojom se utvrđuju da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sistema vodosnabdijevanja od postojećeg šahta “Generalova kuća” do apartmanskog naselja Donja Bioča faza 1.

Usvojena su četiri Zaključka kojima se odbacuju prijedlozi Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Ilijaš iz 1999., 2009. i 2015. godine, a sve u vezi sa Rješenjem Federalne uprave za geodetske poslove i imovinsko – pravne poslove Sarajevo od jula 2022. godine.

Vijećnici su dali potrebnu podršku Rješenju kojim se razrješava dužnosti članica Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Emina Balta, predstavnica Stranke demokratske akcije, a potom je usvojeno Rješenje kojim se za člana iste Komisije bira Faruk Balta, također predstavnik Stranke demokratske akcije.

Na samom kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

Ilijas.ba