Naslovnica ILIJAŠ Javni oglasi o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

Javni oglasi o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH“, br. 66/13, 100/13), članova 2, 5, 7, i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine F BiH”, br. 17/14), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu Općine Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/15) i Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 44/15), Općinski Načelnik raspisuje:

J A V N I   O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije


J A V N I   O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije


J A V N I   O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije


J A V N I   O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije