Naslovnica BIH ASuBiH: Informacije o eksternoj maturi u Kantonu Sarajevo

ASuBiH: Informacije o eksternoj maturi u Kantonu Sarajevo

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Početkom januara Asocijacija srednjoškolaca u BiH poslala je zahtjev za pristup informacijama o eksternoj maturi Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem da vama srednjoškolcima obezbjedi informacije o ovom pitanju koje vas se itekako tiče.

U odgovoru na naš zahtjev nadležno Ministarstvo naglasilo je da će, nakon što se steknu zakonski uvijeti, realiziranje eksterne mature početi od školske 2016/ 2017. godine, dok bi u tekućoj 2015/ 2016. godini kroz pilot projekat proveli polaganje eksterne mature samo za učenike koji pohađaju srednju školu u četverogodišnjem trajanju. Učenici bi polagali maturu iz tri predmeta, matematike, B/H/S jezika i prvog stranog jezika i te su formirane komisije za izradu vodiča za eksternu maturu iz ovih predmeta. Također bitno je napomenuti da ocjenjivanje predmeta na eksternoj maturi u pilot projektu neće ulaziti u završnu ocjenu odnosno prosjek na kraju školske godine.

Pružamo potpunu podršku da se ideja eksterne mature i koraci ka njenoj realizaciji ispune u već navedenom vremenskom periodu. Nadamo da će kreirani vodiči i pitanja na eksternoj maturi biti u skladu sa nastavnim planom i programom za srednjoškolce ovoga kantona, što nije bio slučaj u Tuzlanskom Kantonu prošle godine. I dalje ćemo pratiti informacije koje se tiču eksterne mature u ovom kantonu ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Smatramo da je ovo veoma važan korak ka boljoj evaluaciji srednjoškolskih institucija u našoj državi, a nama kao srednjoškolcima daje priliku da na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja, kroz eksternu maturu, provjerimo dostignuti nivo stečenog znanja u toku školovanja.

Cijeli odgovor Ministarstva se nalazi na slici.

Asubih