Naslovnica ILIJAŠ Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U srijedu, 24. aprila 2024. godine održana je 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Mešić.

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red vijećnici su prešli na vijećnička pitanja i inicijative, a zatim su usvojeni Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš kao i Izvještaj o realizaciji akata sa 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku kojom se JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš povjerava na upravljanje i korištenje vodovodni sistem kojim se snabdijeva vodom naselje Gornja Bioča.

Potom je direktorica JKP “Vodostan” d.o.o. Belma Zukić detaljno je obrazložila Izvještaj o poslovanju ovog preduzeća za 2023. godinu.

“Kada je u pitanju poslovanje JKP “Vodostan” možemo biti zadovoljni kako je protekla godina završila. Mi smo u prošloj godini uspješno obavili svoju osnovnu funkciju tj. isporučili redovno svim korisnicima zdravstveno ispravnu vodu i obavili funkciju odvodnje. Kada je u pitanju finansijsko poslovanje preduzeća završili smo sa dobiti u poslovanju i uprkos svim izazovima koje smo imali u prethodnoj godini, kao što je inflacija i nedostatak kvalifikovane stručne radne snage, porast svih troškova, uspjeli smo očuvati stabilno poslovanje.

Ono što bih ja posebno istakla je da smo u 2023. godini uspjeli realizovati veliki broj kapitalnih investicija. Prije svega mislim na investicije u vodovodnu i kanalizacionu mrežu u vrijednosti oko 800.000 KM. Položeno je 15 kilometara vodovodne mreže samo iz sredstava vodnih naknada, odnosno sedam kilometara vodovodne mreže kroz Sporazume sa Općinom. Kada je riječ o kanalizacionoj mreži to je oko 1,6 kilometara.

Izdvojila bih najznačajnije projekte koji su obilježili proteklu godinu. To je svakako izgradnja vodovodnog sistema u Bioči, koji je obuhavtio izgradnju jednog potpuno novog rezervoara, dvije pumpne stanice sa četiri pumpna agregata i vodovodnu mrežu oko 2,7 kilometara. Taj projekat je značajan sa više aspekata, jer se u Bioči do sada oko 40 domaćinstava vodosnabdijevalo sa loklanih vodovoda, koji su nepouzdani sa aspekta količine vode i neredovne i kontinuirane kontrole kvalitete. Drugi značajan aspekt je da na taj način Općina, kao jedinicia lokalne samouprave, vrši svoju funkciju na najbolji mogući način i zadovoljava zakonske propise. Tu prije svega mislim na Zakon o vodama Kantona Sarajevo, koji je prije dvije godine propisao obavezu svim lokalnim zajednicama da uvedu u sistem javnog vodosnabdijevanja sve vodovode koji služe za vodsnabdijevanje građana.

Mi se zaista možemo pohvaliti pokrivenošću vodovodne i kanalizacione mreže za naše građane, jer 92 posto građana općine Ilijaš ima pokriven pristup javnom vodosnbdijevanju, a prosjek u BiH je 75 posto.

Pored toga, mi smo u prošloj godini kaptirali izvorište i izgrađena je pumpna stanica koja je povezana sa cjevovodom na lokalnom vodovodu Kamenica. Na tom lokalnom vodovodu, koji je prešao u naše upravljanje, je u potpunosti na kvalitetan način riješen sistem vodosnbdijevanja. Na kvalitetan način je riješen problem zamućenja i nedovoljnih količina vode.

Izgradili smo vodovodnu i kanalizacionu mrežu na Banovcu. To je vrlo značajan projekat, obzirom da je cjevovod izmješten iz privatnih parcela, povećan je profil i usklađen je sa Regulacionim planom Banovac. Dakle, realizovan je veliki broj projekata i zaista možemo biti zadovoljni.

Posebno me raduje činjenica da je kroz MEG projekat, u kojem učestvujemo zajedno sa Općinom Ilijaš, u prošloj godini realizovana anketa građana u smislu zadovoljstva javnim uslugama gdje su se građani općine Ilijaš izjasnili da su najzadovoljniji uslugom vodosbdijevanja, što me posebno čini ponosnom”, kazala je direktorica Zukić. Vijećnici su u konačnici većinom glasova usvojili Izvještaj o poslovanju JKP “Vodostan”.

Podršku Vijeća dobilo je Rješenje kojim se za člana, a time i predsjednika Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilijaš bira Almir Pušina i Rješenje kojim se razrješava dužnosti člana, a time i predjesnika Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeća Ilijaš Eldar Bikić.

Na kraju su usvojene i dvije Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju na loklaitetu Sabanci u K.O. Bijambare.

(radioilijas.ba)