Garden centar SEMINA Ilijaš Malešici Caffe pizzeria i centar Ilijaš

Općina Ilijaš objavila Javni oglas za prijem višeg referenta u radni odnos

Autoskola Velic Ilijas BP Merol Podlugovi Ilijas Pekara Gold Podlugovi Mehdijano Bijambare

   

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/05) i čl. 3.Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme br:01/2-34-172/18 od 05.02.2018.godine, Načelnik Općine Ilijaš raspisuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i to:

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, BORAČKO INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU
Viši referent za ovjeru prepisa rukopisa i potpisa – jedan izvršilac
Za poziciju – Viši referent za ovjeru prepisa rukopisa i potpisa

Opis poslova:
Vrši ovjeru potpisa potvrđivanjem njegove autentičnosti ,Vrši ovjeru rukopisa koja podrazumjeva njegovu
autentičnost tj. potvrđivanje činjenice da rukopis potiče od lica koje je označeno kao njegov pisac, čime se ne
potvrđuje i istinitost sadržaja tog rukopisa , Vrši ovjeravanje prepisa isprava koje podrazumjeva potvrđivanje
istovjetnosti prepisa sa izvornom ispravom – izvornikom, Vrši naplatu i poništavanje odgovarajuće
administrativne takse koja se odnosi na ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, Izdaje uvjerenja – potvrde o
životu, Obavlja poslove višeg referenta za prijem podnesaka i otpremu pošte u njegovoj odsutnosti,
Kompletira završene-razdužene predmete, odlaže ih u arhivu u odsutnosti arhivara, Obavlja i druge poslove
koje mu odredi Šef odsjeka ili Pomoćnik Načelnika i za svoj rad istim je odgovoran .

Posebni uslovi:
– završena srednja škola: gimnazija, upravna ili druga srednja škola tehničkog smjera
– položen stručni ispit za rad u organu uprave
– poznavanja rada na računaru
– deset mjeseci radnog staža/ iskustva.

Pored dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kandidati uz prijavu na javni oglas
prilažu original ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju općih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu BiH ;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane nadležne zdravstvene
ustanove(izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema
obavješetenja o rezultatima oglasa);
– ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u FBiH, odnosno u BiH(izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa
ne starija od tri mjeseca)
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine (izjava
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ne starija od tri mjeseca)

Lični podaci o kandidatima su tajni i isti će se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih
podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 49/06,76/11 i 89/11).
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima

Prijave na javni oglas dostaviti lično ili poštom na adresu:
OPĆINA ILIJAŠ
Ul. 126.ilijaške brigade br. 6 71380 Ilijaš
s naznakom – za “Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika za poziciju ___”

Dokumenti dostavljeni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.Nepotpune i
neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se
uzeti u razmatranje.

NAČELNIK OPĆINE
Akif Fazlić,dipl.ecc


Download: Javni oglas

Mesnica Sabanac Mjesto za reklamu